فرم نظرسنجی مشتریان پاتریکس همراه:

رضایت مشتریان محترم مهمترین هدف مجموعه پاتریکس همراه میباشد لذا تقاضا میشود با نظرات دقیق شما این هدف برای ما محقق شود.