انتخاب کانال

کانال پیش فرض اسلایدها، همه کاربران عمومی می توانند به محتوای این کانال دسترسی داشته باشند.

ویدیوهای پاتریکس

کانال خصوصی

مورد استفاده برای انتشار اسلایدها در شبکه مشارکت خصوصی.

ویدیو های انباکسینگ

کانال خصوصی

برای انتشار اسلایدهای داخلی شرکت استفاده می شود.